ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC ARECA PRICE | 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಗೊರಬಲು 16160 30089
ಬೆಟ್ಟೆ 37019 40869
ರಾಶಿ 36000 39999
ಸರಕು 48199 69199
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 36809 39699

ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕೆಂಪುಗೋಟು 22612 28899
ಕೋಕ 16899 28399
ಚಾಲಿ 32699 39039
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 27300 38809
ಬಿಳೆ ಗೋಟು 29499 34129
ರಾಶಿ 34699 39489

ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕೆಂಪುಗೋಟು 24395 32889
ಕೋಕ 23479 30569
ಚಾಲಿ 37199 38799
ಬಿಳೆ ಗೋಟು 22889 28915
ರಾಶಿ 33689 39629
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 12889 22599

Leave a Reply

error: Content is protected !!