ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 25 ನವೆಂಬರ್ 2020 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC ARECA PRICE | 25 ನವೆಂಬರ್ 2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಗೊರಬಲು 16000 31699
ಬೆಟ್ಟೆ 38569 40940
ರಾಶಿ 37009 40199
ಸರಕು 47509 72199

ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಬಿಳೆ ಗೋಟು 20700 29608
ಚಾಲಿ 35899 37708
ಕೋಕ 23309 26509
ಕೆಂಪುಗೋಟು 19608 24099
ರಾಶಿ 32099 38899
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 32689 33509

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!